Secretar

Secretarul Comunei Trusesti

In conformitate cu Legea 215/2001, secretarul unitatii administrativ- teritoriale are urmatoarele atributii:

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialã si subdiviziune administrativ-teritorialã a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucurã de stabilitate în functie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupã functia de secretar, precum si functii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unitãtii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate

(2) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau rudã de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberãrii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitãtii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publicã si functionarii publici.

Art. 117. – (1) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale îndeplineste, în conditiile legii, urmãtoarele atributii: a) avizeazã, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotãrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participã la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigurã gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între acestia si prefect;
d) organizeazã arhiva si evidenta statisticã a hotãrârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotãrârilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigurã transparenta si comunicarea cãtre autoritãtile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevãzute la lit. a), în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
f) asigurã procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrãrilor de secretariat, comunicã ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteazã hotãrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregãteste lucrãrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevãzute de lege sau însãrcinãri date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupã caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în situatiile prevãzute la art. 55 alin. (81) sau, dupã caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unitãtii administrativ – teritoriale îndeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitãtile curente.

SECRETAR COMUNA TRUSESTI

 

Nume/Prenume   BEJENARIU-IACOB STELICA
Adresa   Cod postal 717400,Localitatea TRUSESTI, Com. TRUSESTI, Jud.BOTOSANI, ROMANIA
Telefon   0231570207 0764608774
Fax   0231570207
E-mail   primaria_trusesti@yahoo.com

 

Cetatenia   ROMANA

 

Data nasterii   21.12.1954

 

 Sex   MASCULIN

 

Locul de munca vizat /

 Aria ocupationala

 

 

PRIMARIA TRUSESTI

 

 

Experienta profesionala

SECRETAR COMUNA MIHALASENI –BOTOSANI 1980- 1989

SECRETAR COMUNA TRUSESTI–BOTOSANI 1989- 2012

Perioda    
Functia sau postul ocupat   SECRETAR
Principalele activitati si responsabilitati   – participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

– coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară si asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local;

– avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;

– avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;

– acordă asistenţă juridică de specialitate consilierilor locali, primarului, viceprimarului şi aparatului propriu al Consiliului Local;

– primeşte, distribuie şi semnează corespondenţa;

– urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;

– asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, în baza dispoziţiei primarului, şi efectuează lucrările de secretariat;

– pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local;

– comunică Institutiei Prefectului judetului Botosani, dispoziţiile primarului , în termenul stabilit de lege;

– asigură şi răspunde de trimiterea la Prefectura Botosani, în termen de 3 zile de la data adoptării, a hotărârilor Consiliului Local, în vederea exercitării de către prefect a controlului de legalitate;

– asigura comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de Consiliul Local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;

– asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;

– eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

– legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii.

– exercită atribuţii stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Trusesti;

– asigură redactarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local, pe care îl supune aprobării consilierilor locali, de arhivarea dosarelor şedinţelor Consiliului Local;

– este secretarul Comisiei locale comunale  de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar completată şi modificată cu Legea nr. 169/1997 şi a Legii nr. 1/2000 si 247/2005.

– urmăreşte şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentelor din subordine ;

– exercită funcţia de ofiţer de stare civilă;

– aduce la cunoştinţa cetăţenilor legile şi actele normative nou apărute;

– întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale, individuale pentru personalul din compartimentele pe care le coordonează;

– face propuneri privind acordarea de premii şi alte stimulente personalului din compartimentele din subordine;

– asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele specifice;

– asigură legătura cu instituţiile publice din comuna Trusesti şi face propuneri primarului sau Consiliului Local, după caz, pentru soluţionarea problemelor legate de buna lor funcţionare;

– coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale ;

– coordonează activitatea de organizare a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol;

 

Numele si adresa angajatorului   PRIMARIA TRUSESTI, JUDETUL BOTOSANI
Tipul activitatii sau sectorul de activitate   ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

  

 

Educatie si formare  
Perioda   1969-1973
Calificarea / diploma obtinuta   Diploma de bacalaureat
Domenii principale studiate / competente dobindite   Teoretic
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare   Liceul teoretic HARLAU ,JUD.IASI
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare   STUDII LICEALE

 

Perioda   1980
Calificarea / diploma obtinuta   Certificat de absolvire
Domenii principale studiate / competente dobindite   Administratie publica
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare   CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA BUCURESTI
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare   perfectionare
Perioda   1985
Calificarea / diploma obtinuta   Certificat de absolvire
Domenii principale studiate / competente dobindite   Administratie publica
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare   CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA BUCURESTI
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare   perfectionare
Perioda   2004-2009
Calificarea / diploma obtinuta   DIPLOMA DE LICENTA
Domenii principale studiate / competente dobindite   DREPT
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare   UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” IASI-FACULTATEA DE DREPT
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare   STUDII SUPERIORE DE LUNGA DURATA

 

 Aptitudini si competente personale

 

Limba materna   ROMANA

 

 Limbi straine cunoscute

 

 
Limba     GERMANA   MINIM            
Limba     FRANCEZA   MEDIU            
  (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

 

Competente si abilitati sociale    

§  Aptitudini in experianta de lider.

§  Aptitudini de comunicare

 

 

Competente si aptitudini organizatorice  

– coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale ;

– coordonează activitatea de organizare a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol;

 

Competente si aptitudini tehnice   Utilizare calculator (Word, Excel, Internet).

 

Competente si aptitudini artistice    

 

Alte competente si aptitudini  

– exercită atribuţii stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Trusesti;

-acordă asistenţă juridică de specialitate consilierilor locali, primarului, viceprimarului şi aparatului propriu al Consiliului Local;

 

Permis de conducere   NU